Klimatklivet – Vad är det?

Klimatklivet är ett investeringsstöd som delas ut på lokal nivå som bidrag till klimatsmarta åtgärder, bland annat minskade koldioxidutsläpp. Initiativet sträcker sig från 2015 fram till 2020 och omfattar totalt en budget på 4 miljarder svenska kronor. Sedan Klimatklivets start har närmre 2 miljarder investerats i miljöprojekt på lokal nivå.


Investeringsstödets syfte

Syftet med investeringsstödet är att stötta och uppmuntra till klimatinvesteringar på lokal nivå. Medlen ska främst användas för åtgärder och strategier som minskar växthuseffekten, detta kan ske genom projekt som genomför förändringar i befintlig infrastruktur eller utvecklar ny klimatsmart teknik. De lokala projekten ska ha en positiv påverkan på såväl hälsa som miljö i stort.

Vem kan ta del av klimatklivet?

Investeringsstödet kan sökas av verksamheter aktiva på alla nivåer i samhället med kravet att aktören är registrerad i Sverige. Detta innefattar allt från landsting och kommuner till olika typer av företag så som aktiebolag och enskilda företagare. Föreningar, stiftelser och organisationer är andra exempel liksom universitet och högskolor. Då investeringsstödet riktar sig till verksamheter är det inte möjligt för privatpersoner eller för de som driver enkla bolag att ansöka om stödet.

Klimatsmarta åtgärder

Det finns en rad olika åtgärder som klassas som klimatsmarta och som återfinns inom olika sektorer i samhället. Transport- och industrisektorn är en av dem vars biogasanläggningar och utbyggnad av laddningsstationer för elfordon är ett bra exempel på projekt för Klimatklivet. Städer och kommuner som satsar på utbyggnad av fjärrvärmenät, övergång till biobränsle och ökad cykeltrafik är andra exempel.

Hur mycket stöd kan man få?

Hur mycket investeringsstöd som kan ges för ett projekt beror på olika faktorer så som verksamhet, marknad och vilken typ av åtgärd som ska göras. Kommuner, organisationer och föreningar har möjlighet att söka upp till 50 % av slutkostnaden för det tilltänka projektet och investeringsstödet kan kombineras med ytterligare medel, exempelvis EU-bidrag.

Under året 2017 har hittills 1,2 miljarder kronor delats ut och resterande budget på 700 miljoner kommer fördelas under 2019 och 2020.